Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Istanbul

CONCURS

Regulament Concurs ’’Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături spre Instanbul’’

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături la Instanbul” este organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cod fiscal unic 4305857.

Concursul se va desfăşura conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează spre Instanbul” se desfăşoară în perioada 27 septembrie – 6 octombrie  2019, pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului (https://www.facebook.com/ZileleClujului).

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil persoanelor fizice cu vârsta peste 16 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidenţi în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest regulament pentru a-şi valida participarea.

Un participant se poate înregistra o singură dată în concurs.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă şi nume / prenume reale. Dacă nu aveţi cont de utilizator, vă puteţi crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Prezenta activitate desfășurată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, reprezintă o promoție în sensul ’’Regulamentului pentru promoții’’ al Facebook.

În desfășurarea prezentei activități, Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe site-ul Facebook și nu urmărește atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date către Facebook. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor Facebook.

Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Facebook. Aceasta activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.

Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Facebook pentru participarea la prezenta activitate.

Aceasta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

 

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pe durata concursului și ulterior acestuia. Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin înscrierea și participarea la concurs, participanții declară că au citit și sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate și utilizate de organizator, direct ori prin împuternicit) în scopul înmânării premiilor, desemnării, înregistrării si validarii castigatorilor concursului si a îndeplinirii oricăror obligații legale ale organizatorului în legatura cu concursul. Organizatorul se obligă ca datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate către terți, cu excepția imputernicitilor săi în vederea transmiterii premiilor. Participantii înțeleg ca organizatorul are obligația legală de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).

Organizatorul colectează datele cu caracter personal ale castigatorilor transmise de catre acestia:

– nume, prenume,

– număr de telefon mobil,

– adresa de email,

– poza realizată la photobooth-ul amenajat în cadrul festivalului Zilele Clujului și publicată pe pagina de Facebook a Zilelor Clujului.

11.4 Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii concursului care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia si pe o perioada de o luna de la incheierea acestuia. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate pe o perioada de 5 ani cu scopul indeplinirii obligatiilor ce revin Organizatorului potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

11.5 Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.

11.6 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:

 • Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal (art. 13 din GDPR).
 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine (art. 15 din GDPR).
 • Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete (art. 16 din GDPR).
 • Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) participantul poate solicita Organizatorului sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine (art. 17 din GDPR).
 • Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care participantul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), participantul poate solicita Organizatorului sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR).
 • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta (art. 20 din GDPR).
 • Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii în scop de marketing direct (art. 21 din GDPR).

11.7 La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Concurs vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, România sau la adresa de email: dpo@primariaclujnapoca.ro, o cerere scrisa.

 

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de Concurs de pe pagina oficială de Facebook a Zilelor Clujului și de pe site-ul www.zileleclujului.ro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 27 septembrie – 6 octombrie  2019, postând la postarea de pe pagina de facebook Zilele Clujului, aferentă concursului o poză realizată la photobooth-ul amenajat în cadrul Zilelor Clujului 2019, în care să fie vizibil logo-ul Zilele Clujului 2019 și logo-ul Turkish Airlines cadrul Zilelor Clujului. 

Va fi desemnat un singur câștigător prin extragerea unui singur comentariu care îndeplinește condițiile: poză în comentariu, vizibilitate logo Zilele Clujului și logo Turkish Airlines. Premiul constă în bilete de avion la Instanbul pentru două persoane, dus-întors.

La anunțurile făcute pe pagina de Facebook a Zilelor Clujului vor fi şterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.

Prin înscrierea la Concurs, persoana garantează că are vârsta minimă împlinită de 16ani. Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

 

SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

Câştigătorul va fi desemnat prin extragerea comentariului de la postarea aferentă concursului „Zilele Clujului și Turkish Airlines creează legături la Instanbul” în maximum 24 de ore de la terminarea concursului.

Rezultatul tragerii la sorți va fi postat pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului (https://www.facebook.com/ZileleClujului), iar câștigătorul va fi rugat să trimită date de contact (e-mail, număr de telefon) pe adresa zileleclujului@primariaclujnapoca.ro

În cazul în care câştigătorul nu trimite în 24 de ore informaţiile solicitate de Organizator, nu respectă condițiile regulamentului sau a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de tragere la sorți.

În cazul în care câștigătorul este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului numai prin intermediul părintelui sau al tutorelui său legal, incluzând semnarea de către părinte sau tutore a unei declarații date cu încuviințarea Autorității tutelare dacă este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezentul Concurs.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.

 

 

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca premii două bilete de avion, dus-întors la Instanbul oferite de compania aeriană Turkish Airlines. Biletele de avion se acordă cu respectarea legii 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

 • Biletele trebuie emise până la data de 1 Decembrie 2019. Solicitarea trebuie transmisă printr-un e-mail pe  adresa zileleclujului@primariaclujnapoca.ro
 • Câştigătorul poate alege orice perioadă a călătoriei însă locurile vor fi confirmate în funcţie de disponibilităţi;
 • Perioada călătoriei nu poate depăși un an de la începerea acesteia;
 • Călătoria va începe din Cluj.
 • Biletele nu pot fi preschimbate în bani sau alte bunuri materiale/servicii;
 • Biletele sunt nominale, modificarea numelui/numelor pasagerilor nu este permisă după emiterea acestora. Este obligatoriu ca unul dintre pasageri să fie câştigătorul concursului organizat;
 • Pasagerii sunt responsabili să se asigure că deţin toate documentele necesare pentru călătoria cu avionul respectiv pentru intrarea aleasă ca destinatie sau Turcia (ex. pașaport, viză, certificate medicale, procuri etc.);
 • Pasagerii sunt responsabili de efectuarea formalităţilor de check-in fie online fie la ghişeele Turkish Airlines din aeroporturi respectiv prezentarea la poarta de îmbarcare în timp util. Nerespectarea acestor condiţii va duce la refuzul primirii pasagerului/pasagerilor la zbor şi anularea biletului/biletelor.
 • Biletele sunt nerambursabile (chiar şi în caz medical), o modificare  gratuită de data este permisă (locurile vor fi confirmate în funcţie de disponibilităţi) însă ruta nu poate fi modificată;
 • Biletele de avion se supun regulilor şi condiţiilor generale de transport ale Turkish Airlines:

https://www.turkishairlines.com/en-int/legal-notice/general-conditions-of-carriage/index.html 

SECŢIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 6 octombrie  2019, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră – de natură a face imposibilă derularea.

SECŢIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament. Orice modificări ale prezentului regulament vor fi operate direct pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Zilele Clujului sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrisi în acest Concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

SECŢIUNEA 12. REGULI ŞI CONFLICTE

Participarea la acest Concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă şi automată, fără restricţie, de către participant a regulilor menţionate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către organizatorii Zilelor Clujului, în mod absolut.

Orice decizie a organizatorilor Zilelor Clujului şi orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe pagina de facebook Zilele Clujului.

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

CLUJUL E ȘI SĂRBĂTOARE. ȘI UNIRE.

17 – 20 MAI