URSUS CONTEST

REGULAMENT CONCURS „ZILELE CLUJULUI ȘI URSUS ÎȚI PROPUN O VIZITĂ ÎN BÂRLOG’’ 18-21 MAI 2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

 

Concursul „Zilele Clujului și Ursus îți propun o vizită în Bârlog” este organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Calea Moților nr. 3, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cod fiscal unic 4305857.

 

Concursul se va desfășura conform prezentului regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială. 

 

 

SECTȚIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI 

 

Concursul „Zilele Clujului și Ursus îți propun o vizită în Bârlog” se desfăşoară în perioada 18-21 mai 2023, pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului (https://www.facebook.com/ZileleClujului).

 

 

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

 

Concursul este accesibil persoanelor cu vârsta peste 18 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidenţi în România, care respectaă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest regulament pentru a-şi valida participarea. 

 

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

 

Pentru a putea participa la concurs, participanţii trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă şi nume / prenume reale. Dacă nu aveţi cont de utilizator, vă puteţi crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/

 

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplinește condiţiile impuse de regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

 

Prezenta activitate desfășurată de către Primăria municipiului Cluj-Napoca reprezintă o promoție în sensul „Regulamentului pentru promoții” al Facebook.

 

În desfășurarea prezentei activități, Primăria municipiului Cluj-Napoca nu urmărește integrarea unui site sau a unei aplicații separate pe site-ul Facebook și nu urmărește atragerea de date de pe Facebook sau furnizarea de date către Facebook. Activitatea desfășurată se limitează la operațiuni specifice utilizatorilor Facebook.

 

Organizatorul concursului nu realizează niciun fel de administrare a unei promoții, în sensul termenilor și condițiilor Facebook. Aceasta activitate este administrată exclusiv prin acțiunile participanților.

 

Fiecare concurent sau participant trebuie să beneficieze de o aprobare completă din partea Facebook pentru participarea la prezenta activitate. 

 

Aceasta activitate nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Facebook.

 

 

SECȚIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

 

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), accesibil la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679 

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

 

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina oficială de Facebook a Zilelor Clujului și de pe site-ul www.zileleclujului.ro. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 18-21 mai 2023, postând într-un comentariu la postarea creată în acest sens, până la 21 mai 2023, ora 23:59, un răspuns la întrebarea:  

 

„Tu cu cine vrei să vizitezi bârlogul Ursului?” și etichetarea celor 4 persoane cu care ai vrea să mergi în turul ghidat

 

Vor fi desemnați 4 câștigători prin tragere la sorţi. Tragerea la sorți va fi realizată în data de 23 mai folosind o platformă online. 

 

La anunțul făcut pe pagina de Facebook a Zilelor Clujului vor fi şterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului. 

 

Prin înscrierea la concurs, persoana garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani. Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. 

 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, organizatorul nu va considera respectiva participare validă. 

 

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI 

 

Vor fi desemnați 5 câștigători prin tragere la sorţi. Tragerea la sorți va fi realizată în data de 23 mai folosind o platformă online. 

 

Rezultatul tragerii la sorți va fi postat pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului (https://www.facebook.com/ZileleClujului), iar câștigătorul va fi rugat să trimită date de contact (e-mail, număr de telefon) pe adresa zileleclujului@primariaclujnapoca.ro

 

În cazul în care câştigătorul nu trimite în 24 ore informaţiile solicitate de organizator, nu respectă condițiile regulamentului sau a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin același mecanism de tragere la sorți. 

 

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el. 

 

SECȚIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI 

 

Premiile concursului constau în 2 tururi ghidate în Bârlog. 10 persoane (2 câștigători) vor participa la tur. 

 

Tururile ghidate se vor desfășura în 25.05.2023 și 26.05.2023 de la ora 18.00.Câștigătorii vor stabili împreună cu organizatorii concursului în care dintre cele 2 ture pot să participe la turul ghidat. 

 

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR 

 

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI 

 

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 21 mai 2023, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră – de natură a face imposibilă derularea. 

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe websiteul oficial Zilele Clujului zileleclujului.ro. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui regulament. Orice modificări ale prezentului regulament vor fi operate direct pe pagina oficială de Facebook Zilele Clujului. 

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII 

 

Eventualele litigii apărute între organizator și participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. 

 

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi. 

 

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

 

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. 

 

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licenţios sau indecent. 

 

Organizatorul își asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Zilele Clujului sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. 

 

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrisi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune. 

 

SECŢIUNEA 12. REGULI ȘI CONFLICTE  

 

Participarea la acest Concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă și automată, fără restricţie, de către participant a regulilor menţionate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către organizatorii Zilelor Clujului, în mod absolut. Orice decizie a organizatorilor Zilelor Clujului şi orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe website www.zileleclujului.ro. 

 

OFFICIAL PARTNERS

MAIN PARTNERS

PARTNERS